Podrobný program 56. DMO Olomouc

[ Podrobný program Praha ]

Moderátor: Jan Pokorný, Český rozhlas

Zahájení (9.00)
Úvodní pozdrav představitelů kraje a města
Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje
Miroslav Žbánek, primátor statutárního města Olomouce, místopředseda SMO ČR
Blok Ministerstva životního prostředí (9.10)
  • Komunální energetika – dotační příležitosti pro obce, jak snížit náklady na elektrickou energii (zateplení veřejných budov, solární systémy, tepelná čerpadla, kotle na biomasu)
  • Aktuální nabídka podpory dalších oblastí – hospodaření s vodou, nakládání s odpady, péče o zeleň
Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Blok Ministerstva pro místní rozvoj (9.40)
  • Podpora rozvoje venkova, národní programy a Venkovský pakt
  • Aktuality z MMR
Radim Sršeň, náměstek člena vlády
Integrovaný regionální operační program, celkové zaměření a aktuální výzvy (podpora místní energetiky, základních a mateřských škol, hasičů, zelené infrastruktury, regenerace veřejných prostranství a zařízení cestovního ruchu)
Simona Rulcová, odbor Řídicího orgánu IROP
Bonita Group Service, s.r.o. – hlavní partner (10.20)
Hřiště v povolebním roce!
Ondřej Stržinek, obchodní ředitel
TRIADA, spol. s r. o. (10.35)
Novinky v datových schránkách a jejich dopady na obce
Vladan Vlk, odborný konzultant
Přestávka & občerstvení (10.45)
Blok Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (11.30)
Hlavní úskalí pro obce při zadávání veřejných zakázek
Markéta Dlouhá, místopředsedkyně
Blok Ministerstva financí (12.00)
Aktuální otázky z oblasti hospodaření obcí, jak si poradit s příjmy a výdaji obecních rozpočtů
Karla Rucká, vedoucí oddělení v odboru financování územních rozpočtů
Blok Ministerstva vnitra (12.40)
  • Připomenutí základních pravidel práce zastupitelstva obce z pohledu kontroly a dozoru veřejné správy s přihlédnutím k nedávným volbám
  • Aktuální otázky z oblasti veřejné správy
  • Miroslav Veselý, ředitel odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Závěr & oběd (13.30)
V rámci programu vystoupí představitelé
  • Svaz měst a obcí ČR
  • Sdružení místních samospráv ČR
  • Spolek pro obnovu venkova ČR

Změna programu vyhrazena.